(Wix-Logo) Create a site!
100s of templates
No coding needed
Start now >>

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO w ŁODZI

Zmiany zatwierdzone przez Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniu 8 października 2010 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Szkoła Podstawowa Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Bohdanowicza 4, zwana dalej Szkołą, jest szkołą niepubliczną, realizującą 6-letni cykl kształcenia.
  1.1. Szkoła Podstawowa działa w ramach Zespołu Szkół Związku Nauczycielstwa Polskiego.

 2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu:
   Szkoła Podstawowa Związku Nauczycielstwa Polskiego
  93-552 Łódź, ul. Bohdanowicza 4

 3. Szkoła została utworzona przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Smulikowskiego 6/8.

 4. W imieniu Związku  Nauczycielstwa Polskiego szkoły wchodzące w skład Zespołu prowadzi Zarząd Okręgu ZNP z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139, zwany dalej Organem Prowadzącym.

 5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

 6. Szkoła utrzymywana jest z opłat wnoszonych przez rodziców uczniów, a także z dotacji i darowizn.

 7. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.

 8. Szkoła może legitymować się własnym logo.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 2

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program  wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:

realizację obowiązku szkolnego;

realizację programu kształcenia, opartego o podstawę programową, rozszerzoną o treści programu przyjętego przez Radę Pedagogiczną;

realizację szkolnego programu wychowawczego przyjętego przez Radę Pedagogiczną, uzgodnionego z organem prowadzącym;

indywidualizację w procesie edukacyjno – wychowawczym i opiekuńczym;

pełny rozwój osobowości dziecka zgodnie z najwyższymi normami etycznymi i społecznymi;

§ 3

Szkoła realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zajęcia edukacyjne zwane dalej lekcjami w wymiarze obowiązkowym, rozszerzone o siatkę godzin ponad standardowych przyjętą przez organizatora tj. Związek Nauczycielstwa Polskiego;

 2. Prowadzenie różnych form zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z przyjętą organizacją przez organ prowadzący;

 3. Integrację wiedzy nauczanej przez:

3.1.   ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczo-medialną, patriotyczno-obywatelską;

3.2.   kształcenie zintegrowane w klasach I-III;

4. Oddziaływania wychowawcze, których celem jest:

4.1. rozwijanie wrażliwości na dobro,

4.2. wspieranie ucznia w kształtowaniu własnej świadomości moralnej,

4.3. naukę realizacji swoich celów poprzez rzetelną pracę i uczciwość,

4.4. budzenie szacunku do własnego kraju,

4.5. wpajanie zasad życia codziennego;

5. Prowadzenie lekcji religii w szkole.

6. Udostępnianie zasobów biblioteki szkolnej.

7. Współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi statutową działalność szkoły.

 

§ 4

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

1.1. dyżury nauczycieli w budynku według grafiku umieszczonego w pokoju nauczycielskim,

1.2. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

1.3. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

1.4. zapewnienie opieki dzieciom w świetlicy szkolnej,

1.5. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. W razie wypadku, któremu ulegnie uczeń, należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić szkolną służbę zdrowia oraz dyrektora.

3. Dyrektor szkoły ubezpiecza uczniów od nieszczęśliwych wypadków w jednej z firm ubezpieczeniowych.

 

§ 5

Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6

Szkoła realizuje swój program wychowawczy uchwalony przez radę pedagogiczną po zasięgnięciu opinii rodziców i uczniów za pośrednictwem Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego.

§ 7

 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła w miarę potrzeb zapewniać będzie:

1.1.   pomieszczenia do nauki wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce naukowe,

1.2.   bibliotekę z celowo dobranym księgozbiorem,

1.3.   pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i przeznaczenia ogólnego,

1.4.   szkoła  może korzystać z w/w pomieszczeń poza jej terenem, po uprzednim uzgodnieniu między dyrekcją szkoły a określoną instytucją.

§ 8

 1. Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwo promocyjne, a swoim absolwentom świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 2. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz wydawania świadectw regulują odrębne przepisy.

 

III. ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 9

1. Organami szkoły są:

1.1.   dyrektor szkoły,

1.2.   rada pedagogiczna,

1.3.   samorząd uczniowski,

1.4.   rada rodziców.

2.     Dyrektor Zespołu/szkoły:

2.1.   Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący, tj.  Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Łódzkiego.

2.2.   Dyrektor w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność przed ZNPza całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno-gospodarczej szkoły, w tym przede wszystkim za:

2.2.1.     właściwą organizację pracy zgodną z potrzebami uczniów, zasadami higieny pracy umysłowej, ładu i porządku,

2.2.2.     poziom i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2.2.3.     sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, udzielanie nauczycielom niezbędnego instruktażu i pomocy oraz ukierunkowanie ich wysiłku na doskonalenie ich umiejętności zawodowych,

2.2.4.     realizację uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

2.2.5.     tworzenie właściwej atmosfery pracy, opartej na wzajemnej życzliwości i szacunku,

2.2.6.     zapewnienie uczniom i pracownikom szkoły odpowiednich warunków do realizacji zadań wymienionych w Statucie szkoły,

2.2.7.     współpracę szkoły z organizacjami młodzieżowymi, rodzicami oraz wybranymi instytucjami środowiska lokalnego,

2.2.8.     dokumentację szkoły,

2.2.9.     występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

2.2.10. inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

2.3.   Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników szkoły, wychowawcą i opiekunem uczniów, kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.

2.4.   Dyrektor  szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców (w przypadku powołania) w zakresie decyzji wykraczających poza zwykły zarząd sprawami szkoły.

2.5.   Dyrektor szkoły decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2.6.   Dyrektor podaje do publicznej wiadomości odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programu nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego w terminie określonym w odrębnych przepisach.

3.  Rada pedagogiczna:

3.1.   Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

3.2.   Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3.3.   W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3.4.   W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3.5.   Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach. 

3.6.   Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

3.7.   Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

3.8.   Zebrania rady pedagogicznej organizowane są w czasie pozalekcyjnym.

3.9.   Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:

3.9.1.     przewodniczącego;

3.9.2.     organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3.9.3.     organu prowadzącego szkołę;

3.9.4.     co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

3.10.      Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest  odpowiedzialny za zawiadomienie z dziesięciodniowym wyprzedzeniem wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

3.11.      Przewodniczący rady zapoznaje radę z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawia tryb i formy ich realizacji.

3.12.     Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

3.12.1. zatwierdzanie programu rozwoju szkoły (po zasięgnięciu opinii rady rodziców)

3.12.2. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,

3.12.3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

3.12.4. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych z jednego lub wszystkich przedmiotów obowiązkowych,

3.12.5. zatwierdzanie szkolnych regulaminów o  owania uczniów),

3.12.6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach przenoszenie do równoległej klasy,

3.12.7. występowanie z wnioskiem o skreślenie z listy uczniów/przeniesienie do szkoły rejonowej,

3.12.8.  uchwalanie programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

3.12.9. uchwalanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

3.12.10. uchwalenie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programu nauczania i szkolnego zestawu podręczników.

3.13. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należy ocena:

3.13.1. organizacji pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

3.13.2. propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

3.13.3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

3.14. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3.15. Realizacja uchwał obowiązuje wszystkich pracowników i uczniów (także wtedy, gdy członek rady zgłosił do nich swoje zastrzeżenia).

3.16.Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchyla uchwałę. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny po poinformowaniu organu prowadzącego szkołę jest w tym względzie ostateczna.

3.17.Członkowie rady zobowiązani są do:

3.17.1. przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora;

3.17.2. czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisji, do których zostali powołani;

3.17.3. składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;

3.17.4. nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

3.18. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje:

3.18.1. działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli;

3.18.2. pracą komisji kieruje przewodniczący powołany przez radę lub na wniosek przewodniczącego rady;

3.18.3. komisja informuje radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez radę.

3.19. Zebrania rady są protokołowane w księdze protokołów.

3.20. Protokół zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący     obrad i protokolant. Członkowie rady mogą zapoznać się z jego treścią w ciągu 7 dni od napisania i zgłosić w ciągu 10 dni ewentualne poprawki przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

3.21.Księga protokołów może być udostępniona na terenie szkoły jej nauczycielom oraz organom nadzorującym szkołę.

3.22. Protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych należy sporządzić w ciągu 7 dni

4.     Samorząd uczniowski :

4.1.   tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:

4.1.1.     na szczeblu klas: samorządy klasowe,

4.1.2.     na szczeblu szkoły: rada uczniowska.

4.2.   Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.

4.3.   Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i jest zatwierdzony przez    Radę Pedagogiczną.

4.4.   Do zadań rady uczniowskiej należy:

4.4.1.     przygotowywanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego;

4.4.2.     występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania;

4.4.3.     gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;

4.4.4.     wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły;

4.4.5.     proponowanie kandydata na opiekuna samorządu.

4.5.   Samorząd uczniowski może przedstawić radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

4.5.1.     prawo do zapoznania się z programem nauczania;

4.5.2.     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

4.5.3.     prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;

4.5.4.     prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

4.5.5.     prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

4.6.   Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.

4.7.   Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

4.8.   Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 5.     Rada Rodziców:

5.1.   W skład rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

5.2.   W wyborach, o których mowa w pkt.5.1. jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5.3.   Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o regulamin pracy uzgodniony z Dyrektorem szkoły.

5.4.   Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:

5.4.1.     pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

5.4.2.     współpraca ze środowiskiem szkoły i lokalnym;

5.4.3.     zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do:

5.4.3.1.    znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie;

5.4.3.2.    uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,

5.4.3.3.    znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

5.4.3.4.    uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5.4.3.5.    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

5.5.   Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców, innych źródeł na rzecz statutowej działalności szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

5.6.   Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin przyjęty przez Radę.

5.7.   Rada Rodziców może być rozwiązana przez organ prowadzący szkołę, jeśli jej działalność nie będzie zgodna ze Statutem szkoły bądź spowoduje skłócenie środowiska rodzicielskiego. W okresie 15 dni od daty rozwiązania winien być ponownie dokonany wybór Rady Rodziców.

6. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

6.1.   uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;

6.2.   opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły;

6.3.   informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.

7. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

IV. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

§ 10

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

2.1.   przestrzegania porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji),

2.2.   prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,

2.3.   prawidłowej realizacji programów nauczania i dążenie do osiągania w tym zakresie jak najlepszych wyników,

2.4.   tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej,

2.5.   odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów; troski o zdrowie, postawę moralną; opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik szkoły:

2.5.1.      nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki;

2.5.2.     zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem;

2.5.3.     w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą;

2.6.   dbania o warsztat pracy (pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny);

2.7.   wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb;

2.8.   bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;

2.9.   udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

2.10.   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,

2.11.   kształtowanie  postaw  patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,

2.12.  upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,

2.13.  systematycznej współpracy z domem rodzinnym uczniów.

 

§ 11

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą".

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

4.1.   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

4.2.   inspirowanie działań zespołowych uczniów;

4.3.   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

4.4.   organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtować atmosferę dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,

4.5.   współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, której jest wychowawcą oraz rodzicami uczniów,

4.6.   inicjowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej,

4.7.   systematycznie informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach,

4.8.   inspirowanie współpracy klasy ze środowiskiem lokalnym.

5.  Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

5.1.   otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

5.2.   planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

5.3.   ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;

5.4.   współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

5.5.   utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

5.5.1.     poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

5.5.2.     współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

5.5.3.     włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

5.6.   współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

5.7.   organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia;

5.8.   na trzy tygodnie przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania rodziców (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej.

8. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 12

Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

V.  ORGANIZACJA I  PRACA SZKOŁY

§ 13

 

 1. Szkoła działa w ramach Zespołu Szkół, korzysta z zasobów majątkowych Związku oraz ze wszystkich form sponsorowania. Dysponentem pozyskanych środków finansowych jest Dyrektor Zespołu Szkół ZNP po uzyskaniu wcześniejszej zgody Organu Prowadzącego.

§ 14

 1. Treści kształcenia i wychowania, układ i zakres nauczania poszczególnych przedmiotów określają w ogólnym zarysie podstawa programowa, programy nauczania szkoły podstawowej ustalony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 15

 1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w toku jednolitego 6-letniego nauczania.

 2. Szkoła ma w swej strukturze organizacyjnej klasy l -VI. Szkoła nie ma wyznaczonego obwodu szkoły.

 3. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją stanowiącą podsumowanie osiągnięć szkolnych uczniów.

 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest zespół klasowy /oddział/, złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem i programem nauczania danej klasy.

 5.  Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 18 uczniów.

5.1.   Dopuszcza się -  możliwość zwiększenia ilości uczniów do 20.

5.2.   Dotyczy to klas równoległych, gdy łączna liczba uczniów wynosi 20.

5.3.   W przypadku połączenia dwóch klas obowiązuje podział na grupy z następujących przedmiotów: informatyka, technika, języki obce.

6. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa dokonuje się podziału oddziału na grupy z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

7. Zasady podziału na grupy ostatecznie ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

8. Zajęcia lekcyjne, których tygodniowy wymiar określa obowiązujący dla danej klasy plan nauczania odbywają się w zespole klasowym.

9. Lekcje prowadzone są w salach lekcyjnych, a także - w miarę potrzeb - poza terenem szkoły po ustaleniu z Dyrektorem szkoły.

10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przerwy międzylekcyjne -10 minut; zaś jedna z przerwa powinna trwać 20 minut.

10.1.1. W sytuacjach wyjątkowych przerwa międzylekcyjna nie może trwać krócej niż 5 minut.

§ 16

W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

§ 17

 1. Zajęcia lekcyjne mają na celu pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w wybranych dziedzinach, rozwój ich zainteresowań i uzdolnień, wdrażanie do racjonalnego spędzania czasu wolnego oraz nabywanie doświadczeń społecznych, a także podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

 2. Liczbę godzin przeznaczonych na realizację przedmiotów określa aktualny plan nauczania, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 3. W zależności od potrzeb szkoła może organizować dodatkowe godziny wyrównawcze dla uczniów,  którzy mają trudności w nauce.

§ 18

Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

 1. życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione;

 2. uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi;

 3. nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;

 4. nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;

 5. nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;

 6. nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;

 7. nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;

 8. nauka religii odbywa się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo;

 9. ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;

 10. ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;

 11. ocena z religii jest wystawiana według regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;

 12. nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

Biblioteka

§ 19

 1. Biblioteka szkolna służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

 2. Zajęcia biblioteczne, pełnią funkcję:

2.1.   kształcąco-wychowawczą poprzez:

2.1.1.     rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

2.1.2.     przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

2.1.3.     kształcenie kultury czytelniczej,

2.1.4.     wdrażanie do poszanowania książki,

2.1.5.     udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2.2.   opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

2.2.1.     współdziałanie z nauczycielami,

2.2.2.     wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

2.2.3.     otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

2.2.4.     pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

2.3. kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie.

Świetlica

§ 20

 1. W szkole działa świetlica, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

 2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas l - VI, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.

 4. Czas pracy świetlicy ustala Dyrektor Zespołu, uwzględniając potrzeby szkoły i rodziców oraz możliwości finansowe w każdym roku szkolnym.

 5. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej w grupach nie większych niż 25 osób. Każda grupa ma swojego wychowawcę.

 6. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych.

 7. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

 8. Wyznaczony przez dyrektora wychowawca świetlicy odpowiada za:

8.1.opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

8.2.opracowanie planu godzin pracy nauczycieli,

8.3.zorganizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli (z powiadomieniem dyrektora),

8.4.nadzoruje prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

9. Zatrudnieni w świetlicy wychowawcy:

9.1. dbają o aktualny wystrój świetlicy,

9.2.współpracują z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych,

9.3.współpracują z rodzicami.

10. Dokumentacja świetlicy:

10.1.roczny plan pracy i comiesięczny każdego wychowawcy,

10.2.dzienniki zajęć,

10.3.karty zgłoszeń dzieci,

10.4.regulamin świetlicy,

10.5.zeszyt obecności uczniów potwierdzonej podpisem,

10.6.ramowy rozkład dnia.

 

VI. UCZNIOWIE  - PRAWA I OBOWIĄZKI

 § 21

 

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje dojrzałość psychofizyczną.

 3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad zawartych w regulaminach szkoły, a w szczególności:

3.1.    przestrzegać porządku pracy ( punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji),

3.2.    nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,

3.3.   aktywnie  uczestniczyć  w  zajęciach  lekcyjnych  przewidzianych planem i programem nauczania danej klasy,

3.4.   uczyć się systematycznie i pracować nad własnym rozwojem,

3.5.   troszczyć się o honor szkoły, jej dobre imię, szanować i wzbogacać tradycje szkoły,

3.6.   wypełniać polecenia nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły, przestrzegać  obowiązujących przepisów i zarządzeń szkolnych; powierzone zadania wypełniać sumiennie i odpowiedzialnie,

3.7.   odnosić się z szacunkiem do przełożonych oraz wszystkich pracowników szkoły i kolegów,

3.8.    zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia,

3.9.   przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka),

3.10.   dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,

3.11.    przeciwstawiać się negatywnym zjawiskom m.in. przejawom brutalności,

3.12.  szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.

3.13.  dyżurni klasowi dbać o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolować jej stan po skończonych zajęciach,

3.14.  korzystać z szatni – zostawiać w niej okrycia wierzchnie, zmieniać obuwie -  w szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży,

3.15.  przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

3.15.1. Uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na posiadanie i korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego,

3.15.2. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane),

3.15.3. poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach)telefon może być używany w trybie „milczy”,

3.15.4. nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub aparatu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,

3.15.5. zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji,

3.15.6. naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych ba terenie szkoły powoduje zabranie go „do depozytu” – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

3.15.7. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie/kradzież telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na terenie szkoły.

4. Uczeń ma prawo do:

4.1.   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

4.2.   sprawiedliwego i obiektywnego oceniania,

4.3.   rozwijania jego indywidualnych umiejętności, zdolności i zainteresowań,

4.4.   swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

4.5.   korzystania z pomieszczeń,   sprzętu,   środków dydaktycznych i urządzeń szkolnych,

4.6.   uczestniczenia w organizowanych formach wypoczynku wakacyjnego i ferii szkolnych.

5. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły podczas zajęć lekcyjnych, przerw oraz podczas pobytu w świetlicy.

5.1.   ucznia może zwolnić z danej lekcji: dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na osobisty lub pisemny wniosek rodziców, w których podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły;

6. W przypadku nieobecności na zajęciach szkolnych uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione. Nieobecność może zostać przedstawiona w formie:

6.1.    zaświadczenia lekarskiego

6.2.   oświadczenia rodziców

7. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka/zeszytu uwag, jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą. Wszystkie zwolnienia powinnybyć odnotowane w dzienniczku/zeszycie uwag.

8. Każdy uczeń zobowiązany jest do dbania o higienę osobistą i estetyczny wygląd ze szczególnym uwzględnieniem:,

8.1.   odpowiedniego stanu stroju szkolnego, który nie stanowi powodu do zakłócania przebiegu zajęć lekcyjnych;

8.2.   niestosowania makijażu;

8.3.   zmiany obuwia w czasie przebywania na terenie szkoły;

9. Uczniowie mają prawo zrzeszania się w organizacjach uczniowskich, młodzieżowych i społecznych działających w szkole. Szkoła stwarza wyżej wymienionym organizacjom warunki do aktywnej działalności oraz możliwość korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych.

10. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

§ 22

 1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

1.1.uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

1.2. grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

1.3.imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

2.  Przez strój galowy należy rozumieć:       

2.1.dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka;

2.2.dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.

3. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:

3.1.w doborze ubioru, rodzaju fryzury,  należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest  miejscem pracy,

3.2.na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające bezpieczeństwu,

3.3.uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,

3.4.wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

§ 23

 1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1.1.pochwałę wychowawcy wobec klasy,

1.2.pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

1.3.list gratulacyjny do rodziców,

1.4.dyplom uznania,

1.5.nagrodę rzeczową lub puchar „ Prymus  szkoły”,

1.6.świadectwo z wyróżnieniem.

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

§ 24

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego poprzez:

1.1.upomnienie wychowawcy klasy,

1.2.upomnienie lub naganą dyrektora szkoły,

1.3.zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,

1.4.zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.

2. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

3. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

3.1.oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

3.2.odwołać karę,

3.3.zawiesić warunkowo wykonanie kary.

4. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

5. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

§ 25

 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów – przeniesiony do szkoły rejonowej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i decyzji Dyrektora szkoły, a w szczególności:

1.1.   świadome i systematyczne naruszanie obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły;

1.2.   niewywiązywanie się przez rodziców /prawnych opiekunów/ z obowiązku opłaty kosztów nauki określonych w umowie zawartej pomiędzy rodzicami a szkołą;

1.3.   używania lub rozprowadzania narkotyków, palenia papierosów, picia alkoholu;

1.4.   szkodliwego dla szkoły działania rodziców (opiekunów) uniemożliwiającego jej spełnianie funkcji wychowawczo-dydaktycznych;

1.5.   naruszanie nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalne względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły;

1.6.    zabór lub zniszczenie mienia szkoły lub osób;

1.7.   wywieranie szkodliwego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne innych osób;

1.8.   naruszanie przez rodziców (opiekunów prawnych) nietykalności cielesnej i godności osobistej albo groźby karalne względem innych uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi oraz innych osób przebywających na terenie szkoły;

2. Skreślenie następuje po wyczerpaniu innych form karania ucznia zawartych w Statucie szkoły.

3. Rodzicom przysługuje prawo do odwołania wciągu 14 dni do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

4. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

93-552 Łódź,

ul. Bohdanowicza 4

Call Us:

42 6485228

Email Us:

spznp@onet.pl​

Polska, Łódź, Bohdanowicza 4

Polska, Łódź, Bohdanowicza 4

Szkoła Podstawowa ZNP w Łodzi, ul. Bohdanowicza 4

(Wix Logo)
This site was created using
Create your own for FREE >>